အေသးစား / အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၊
တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေၾကာ္ျငာဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနပါသလား?
လူႀကီးမင္းတို႔ ျပင္ပတြင္အပ္ေသာ ေၾကာ္ျငာဒီဇိုင္းမ်ားအတြက္ ေငြကုန္အခ်ိန္ကုန္လူပင္ပန္းၿပီး စိတ္တိုင္းမက် ျဖစ္ေနပါသလား?
လူႀကီးမင္းတို႔ကုမၸဏီအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္ ဒီဇိုင္နာေကာင္းတစ္ေယာက္ ရွာရခက္ေနပါသလား?
Advertisements